Molitvena Grupa

Molitvena Grupa

Vizija molitvene službe jeste da se članovi crkve ujedine i da primene molitvu bez prestanka naglašavajući njenu važnost kako u ličnom, tako i u životu crkve kao celine, da budemo grupa podrške u molitvi za svakoga kome je molitva potrebna.

Prva Solunjanima 5:18 kaže, „Molite se Bogu bez prestanka„. Molitva je disanje duše i temelj onoga na čemu je crkva zasnovana. Kroz molitvu dajemo Bogu autoritet i pravo da upravlja našim koracima i dovodimo sebe u stanje da možemo da čujemo Njegov glas. Naša crkva prepoznaje važnost i silu molitve i zato posvećuje i odvaja posebno vreme svake sedmice samo za molitvu. Svakog utorka se okupljmo u dogovoreno vreme i zajedno proučavamo Božiju Reč i molimo se za našu crkvu i postojeće potrebe.

Ciljevi

Želimo da rastemo brojčano i da smo sve bliže Bogu, „Da pristupimo, dakle, slobodno k prestolu blagodati…“ Jevrejima 4:16. Dobro ste došli, pridružite nam se!

Molitva Oče Naš

Oče naš koji si na nebesima,
Da se sveti ime Tvoje;
Da dođe carstvo Tvoje;
Da bude volja Tvoja
I na zemlji kao i na nebu;
Hleb naš potrebni daj nam danas;
I oprosti nam dugove naše
Kao i mi što opraštamo dužnicima svojim;
I ne navedi nas u napast;
No izbavi nas oda zla.
Jer je Tvoje carstvo, i sila, i slava va vek.
Amin.

Jevanđelje po Mateju, 6:9-13