Đakonska služba

Đakonska služba

Dok je Isus Hristos uspostavljao Svoju crkvu, jedna od najvažnijih uloga đakona je bila da paze da potrebe vernika budu zadovoljene, kako duhovne, tako i fizičke i mentalne.  1. Timotiju 3 pokazuje neke od karakteristika ljudi koji su izabrani za đakone, kao što su poštenje, iskrenost, posedovanje tajne vere u čistoj savesti.

Briga za dobrobit vernika, kroz posete i komunikaciju, je jedna od ključnih uloga đakona.  Isus bi se uvek pobrinuo za one koji su došli da čuju Njegove reči istine i života.  Dakle, u zdravoj crkvi, đakoni takođe igraju važnu ulogu tako što se brinu i za potrebe u samoj crkvenoj dvorani.