Šta je čovek, te ga se opominješ, ili sin čovečiji, te ga polaziš.