Pitanja i odgovori

Šta je molitva?

šta-je-molitva

Molitva je razgovor sa Bogom i ona sačinjava sadržaj života svih anđela na nebu i svih vernih ljudi na zemlji. Sav život Crkve je stalna molitva, i neprekidno služenje Bogu. Pored zajedničkih bogosluženja i molitava u kojima učestvuju svi hrišćani, postoje molitve koje se odnose na svakodnevni porodični život i molitve koje se upražnjavaju u…

Read more

Istorijat adventističke crkve u Novom Sadu

istorijat-adventističke-crkve-u-novom-sadu

Istorijat Crkve u Novom Sadu POČETAK DELOVANJA HRIŠĆANSKE ADVENTISTIČKE CRKVE U NOVOM SADU – Čekaoci drugog Hristovog dolaska krajem devetnaestog veka počinju da deluju u Vojvodini. – Tako Vojvodina ubrzo postaje kolevka, a Novi Sad centar budućeg organizovanog delovanja Hrišćanske adventističke crkve. – Godine 1892.  Vojvodinu posećuje adventistički propovednik i misionar Ludvig Ričard Konradi i…

Read more

Šta znači ime i logo?

Šta znači naziv “adventisti”? Ime adventisti sedmog dana (Naziv Hrišćanska adventistička crkva je naziv pod kojim je Crkva registrovana u državi) uključuje suštinska verovanja nas kao Crkve. “Adventisti” odslikava naše snažno ubeđenje u blizinu Hristovog drugog dolaska. “Sedmog dana” ukazuje na biblijsku Subotu koja je od Stvaranja uvek bila sedmi dan sedmice odnosno dan od…

Read more

Ko su adventisti?

ko su adventisti

Ko su adventisti? Adventisti su hrišćani Adventisti su narod koji veruje da je Bog tvorac svega vidljivog i nevidljivog i da nam se Bog na najveličanstveniji način predstavio tako što je sišao među ljude i postao Bog sa nama, Emanuilo, Mesija, Isus Hristos. Mi verujemo da je Hristova religija ta koja na pravi način povezuje…

Read more

Kako možemo biti sigurni da su u Bibliji sabrane sve knjige koje su merodavne za hrišćansku veru?

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Kako možemo biti sigurni da su u Bibliji sabrane sve knjige koje su merodavne za hrišćansku veru? Zašto u kanon Biblije nisu ušle mnoge druge knjige koje govore o Isusu – npr. Tomino jevanđelje ili Judino jevanđelje? Odgovor: Biblija se sastoji od 66 knjiga (39 knjiga u Starom zavetu i 27 knjiga u Novom…

Read more

Meni je dobro i bez Boga. Zašto bi moj život bio bolji kad bih verovao u Boga?

Meni je dobro i bez Boga.  Zašto bi moj život bio bolji kad bih verovao u Boga? Odgovor: Isus Hristos unosi novi kvalitet u čovekov život. Pavle je život u Hristu označio kao “slobodu” (Galatima 5:13). Samo je Isus Hristos u stanju da ispuni čovekove najdublje potrebe, kako je to i čuveni Avgustin zabeležio u…

Read more

Kako čitati Bibliju

Kako imati blagoslov od proučavanja Biblije? Biblija nas vodi k Bogu i poučava nas Njegovoj volji. Pa ipak tako malo ljudi poznaje prednosti čitanja ove svete knjige. Ovo se odnosi i na mnoge hrišćane za koje Biblija ima neznatnu važnost. Obično takvi ovo ne priznaju, jer bi to bilo svetogrđe. Kad bi takvi bili iskreni…

Read more

Istorija Adventista

A. Preteče adventista sedmoga dana Prvi “adventisti”, to jest vernici koji su žarko verovali u drugi Hristov dolazak, bili su sami apostoli. Pavle je s velikom čežnjom očekivao Isusov povratak (1. Solunjanima 4,16). Petar je objašnjavao prividno odlaganje obećanog dolaska i upućivao na pripremu za taj događaj (2. Petrova 3,1-18). Srednji vek je obeležila Avgustinova…

Read more

Da li su adventisti Kult, Sekta ili Crkva?

Da li su adventisti Kult, Sekta ili Crkva? Adventisti sebe obično smatraju crkvom, dok ih drugi nazivaju kultom ili sektom. Da bismo dobili pravilan odgovor, trebamo razumeti navedene nazive. 1. Kult je manja i polu-tajna organizacija, koja ima dve karakteristike: Zasniva svoje učenje na zasebnim “svetim spisima” koji ih razlikuju od svih drugih religija. Ima…

Read more

Da li postoje razlike između adventista i Jehovinih svedoka?

Da li postoje razlike između adventista i Jehovinih svedoka? Sličnosti: Iako mnogi neupućeni mešaju adventiste i Jehovine svedoke, zovući i jedne i druge “subotarima”, činjenica je da između njih nema gotovo ničega zajedničkog. I na onim mestima gde postoji prividna sličnost, nakon boljeg istraživanja shvataju se bitne razlike. Na primer, adventisti i Jehovini svedoci ne…

Read more